Shërbimi

Нашиот Сервис на апарати ги опфаќа следниве интервенции

-преземање на апарат од корисник доколку нема можност сопственикот да го донесе до сервис (во Аква Бар),

-комплетна проверка на апаратот и констатирање на дефект,

-изготвување на работен налог за потребните делови кои треба да се заменат,

-информирање и консултација со корисникот на апаратот окoлу трошоците за сервисирањето ,

- me miratimin e përdoruesit, fillon zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara dhe të dëmtuara të pajisjes,

-Pasi janë hequr të gjitha defektet, fillon pastrimi mekanik i pajisjes,

-дoколку со текот на експлоатација е настаната промена на надворешната боја (станува збор за бели апарати кои пожолтуваат) се пристапува кон реконструкција (освежување) на бојата, процес за кој се потребни 96 часа,

-следен чекор е бактериолошко прочистување, процес за кој се потребни 24 часа,

- Apartamenti eshte i mbushur dhe gati per perdorim te metejshem.

Санитизација

Редовната употреба на апаратите за вода бара и редовна санитизација на истите со која што се обезбедува конзистентност на квалитетот на водата и непречено функционирање на апаратот за вода. Само во оние случаи кога редовно се врши санитизација на апаратот, која подразбира бактериолошко и механичко прочистување, Аква Бар може да гарантира дека пиете квалитетна и здрава вода од уредот. Санитизацијата опфаќа чистење на сите надворешни и внатрешни површини на апаратот, резервоарот за вода и сите цевки низ кои што поминува водата и славините со дезинфекционо средство кое што има цел да ги уништи сите микроорганизми во апаратот. Санитизацијата е неопходна да се врши на секои 6-8 месеци.

Контакт за сервис

Телефон: 071317501
Е-маил:

Regjistrohu për lajme dhe
promovime dhe mori një zbritje prej 10%.