Shfrytëzimi i rregullt i aparateve të ujit kërkon sanatizim të rregullt të të njëjtëve me të cilët sigurohet konzistencë të kualitetit dhe funksionimi pa pengesa të aparatit për ujë. Vetëm në ato raste kur rregullisht kryhet sanatizimi i aparatit, që nënkupton pastrim mekanik dhe bakteorologjik, Aquabar-i mund të garantoj se konsumoni nga aparati ujë kualitativ dhe të shëndetshëm.

Sanatizimi përfshin pastrimin e jashtëm dhe të brendshëm të hapsirave te aparatit, rezervuarin për ujë dhe të gjithë tubacionet përmes së cilave kalon uji dhe çezmat me mjete dezinfektuese që ka për qëllim të shkatëroj të gjithë mikroorganizmat në aparat.

Sanatizimi është e nevojshme të kryhet në çdo 6-8 muaj.

Search